A. L. P. Peca, d.o.o.

A. L. P. Peca, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.

Kratko ime: A.L.P. Peca, d.o.o.

Sedež: Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem

Tel: +386 (0) 2 82 17 860,

Email: info@alppeca.si

Razvojno podjetje A. L. P. Peca d.o.o. je nevladna in neprofitna organizacija, ki že več kot 25 let deluje kot celovit servis za občane, podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Usmerjeno je v prepoznavanje in spodbujanje razvojnih priložnosti ter trajnega in inovativnega napredka v okolju, zagotavljanje ponudbe storitev na področju podjetniškega svetovanja, projektnega vodenja, pridobivanje finančnih sredstev iz nacionalnih in EU virov ter informiranje vseh ciljnih skupin. V regiji in na nacionalnem nivoju je prepoznano kot zanesljiv partner z visoko kakovostnimi storitvami, kar odražajo uspešna partnerstva z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organizacijami ter partnerji iz tujine.

Med glavne dejavnosti podjetja, ki so se prioritetno izvajale tudi v zadnjih letih, sodijo vodenje informacijske točke Europe Direct Koroška; vodenje in upravljanje LAS Mežiške doline; vodenje svetovalne poslovne točke SPOT svetovanje Koroška; priprava projektov in aktiviranje lokalnih potencialov. Podjetje je vodilni partner v konzorciju SPOT svetovanje Koroška, kar pomeni, da z Regionalno razvojno agencijo in Podjetniškim centrom Slovenj Gradec svetujemo na poslovni točki, izvajamo registracije podjetij ter komuniciramo možnosti vstopa na tržišča EU in vključevanja v programe za podjetnike. O podjetniških aktivnostih informiramo v tedenskem e-glasilu, pripravljamo članke, izvajamo usposabljanja in delavnice, organiziramo izmenjave dobrih praks. Za spodbujanje podjetništva v regiji se srečujemo s predstavniki občin, gostujemo na srednjih šolah in aktivno sooblikujemo podporno okolje za poslovne subjekte. Občinam pomagamo pri pripravi razvojnih programov za različna vsebinska področja in že leta izvajamo računalniška izobraževanja ranljivih družbenih skupin.

Zakaj sodelujemo v projektu?

S sodelovanjem v projektu bo podjetje A. L. P. Peca d.o.o. uresničevalo in poglabljalo svoje poslanstvo delovanja v dobrobit lokalnih skupnosti, ki je vodilo vseh njegovih aktivnosti in projektov. Pri projektu KOR-NET bo poseben fokus na mladih in na lokalnih odločevalcih. Z obema ciljnima skupinama ima podjetje tesne vezi in zgodovino sodelovanja, ki jo bo tokrat nadgradilo tako z mehkimi vsebinami kot s konkretnimi fizičnimi rezultati za zagotavljanje podpore mladim in z vzpostavitvijo storitev, ki bodo koristile tudi lokalnim odločevalcem (informacijske točke oz. delovne postaje, virtualni mladinski inkubator, model aktivne participacije mladih, mreženjske aktivnosti in povezovanje s poslovnim okoljem). Z vzpostavitvijo partnerske mreže KOR-NET in odmevnimi aktivnostmi v projektu bo dosežena močnejša prepoznavnost podjetja v lokalnem okolju, kar odpira nove možnosti za ustvarjanje novih pozitivnih zgodb v lokalnem okolju.

A. L. P. Peca, company for product development and marketing Mežiška Valley d.o.o.

Development company A.L.P. Peca  in its definition is a non-governmental and non-profit organization. It is a company dedicated to the development and at the same time a comprehensive service for individuals, entrepreneurs, companies, institutions and local communities. The work of the company is focused on identifying and promoting development opportunities in the environment and providing a wide range of services in the field of corporate consulting, project management, obtaining financial resources from national and EU resources and information of all target populations.

A.L.P. Peca was founded in November 1994, while regular operations began in May 1995. In the region and beyond, it has been recognized as an element of sustainable development and innovative progress.  It carries out advice and information activities, especially for entrepreneurs, by means of statistical analysis, good knowledge of the situation in the region and professional staff. Since 2007 the company has successfully managed LAG Mežiška valley and this is a key contributor to the development of rural areas in Carinthia.

Part of the activities is oriented into actions that recognize and stimulate development potentials of the Koroška region. We offer suggestions and recommendations on the fields of business, project management and EU funds.

Fields of activities:

  • Development of local communities

– Design and implementation of development programs for local communities in the region

– Rural development programs

  • Administrator and financial body of the LAG Mežiška Valley

– LAG Mežiška Valley is one of the 37 LAGs actively involved in the preparation of local development strategies and the implementation of the LEADER program in Slovenia.

  • Informing and advising body for Citizens

– Advice and assistance to individuals (unemployed citizens, disabled, youth, students, …)

– Business advice and assistance to potential entrepreneurs

– “SPOT – Slovenian business point” –  information center, which represents a supportive environment for micro, small and medium-sized enterprises

  • Human resources development

– Implementation of active employment policy measures

– The implementation of development projects in the field of human resources in cooperation with the Institute for Employment

– Information and education in the field of social entrepreneurship

Skip to content