Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET
Carinthian network of supportive environment for youth KOR-NET

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo

Projekt Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 491.537,50 €. Namen projekta je povezovanje mladinskih centrov na Koroškem, s ciljem izboljšanja pogojev za življenje in delo mladih. 

Trajanje projekta: junij 2022 – april 2024

Partnerji:

 

Glavni cilji projekta KOR-NET

 • Izenačenje možnosti za vse mlade na območjih Koroške regije z manj priložnostmi
 • Dvig nivoja participacije mladih
 • Opolnomočenje mladih

 

Kako jih bomo dosegli?

 • Z vzpostavitvijo intenzivnega sodelovanja podpornega okolja za mlade na Koroškem in usmerjenim povezovanjem s podjetniškim svetom.
 • S komuniciranjem in obveščanjem o aktivnostih podpornega okolja za mlade po Koroški prek različnih kanalov (spletni portal, družbena omrežja, medijski prispevki …).
 • S povezovanjem z lokalnimi odločevalci in podporo mladim pri aktivni vključitvi v demokratične procese, s čimer imajo možnost vplivati na sprejemanje odločitev v občinah in sooblikovati lastno prihodnost.
 • Z različnimi dogodki, delavnicami, aktivnostmi za usposabljanje tako za mentorsko delo z mladimi, kot tudi za razvoj raznoraznih veščin in podjetniških kompetenc.

 

Kaj bomo naredili za mlade?

 • Vzpostavili bomo virtualni mladinski inkubator Koroške. Portal je v izdelavi, na voljo bo na povezavi: https://kor-net.si/
 • Postavili bomo info točke oz. delovne postaje, ki bodo na voljo za uporabo mladim po regiji.
 • Zasnovali bomo model aktivne participacije mladih.
 • Izvedli bomo delavnice, tabore ter dogodke mreženja s strokovnjaki in podjetniki.

 

Kontakt: https://www.facebook.com/kornetkoroska

Kdo nas financira?

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR. Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR.

Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;

#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;

#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;

#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;

#5 pravosodje in notranje zadeve.

Ta spletna podstran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne podstrani je odgovoren izključno Javni zavod Dravit Dravograd, zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, s projektnimi partnerji A. L. P. Peca podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o., Koroški mladinski kulturni center KOMPLEKS, Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

https://www.norwaygrants.si

https://www.norwaygrants.org

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-razvoj-in-evropsko-kohezijsko-politiko/

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

The Carinthian network of supportive environment for youth (KOR-NET) benefits from a €491.537,50 grant from Norway. The aim of the project is to connect youth centres of Carinthia, to impove living and working conditions of young people in the region.

Duration of the project: June 2022 – April 2024

Partners:

 

Aims of the project:

 • Equal opportunities for youngsters regardless of the vitality of their local community
 • Higher participation rate in communal and national decision-making processes
 • Youth empowerment and non-formal learning

 

Means of achieving the project goals:

 • Fostering close cooperation between the youth organisations in Carinthia on one hand and the entrepreneurial sector on the other.
 • Communicating with and informing stakeholders via various communication channels (web portal, social networks, media articles, etc.) about the different activities going on in the Carinthian youth sector.
 • Partnering up with local decision makers and empowering the youth for an active participation in (local) democratic processes, giving them a chance to influence local decision-making.
 • Organising events, workshops, and other activities for youth workers, as well as for the development of entrepreneurial and other soft skills among the youth.

 

The outcomes of the project:

 • Establishment of a virtual youth incubator (web platform) of Carinthia. The portal will be availible here: https://kor-net.si/
 • Network of 13 info points (shared working stations) across the region for youth workers and other youngsters
 • Model of active youth participation – handbook for youth sector workers with good practices from Slovenia and Norway.
 • Events (lectures/workshops/trainings/camps/networking activities) for the empowerment of youth workers and other involved individuals.

 

Contact: https://www.facebook.com/kornetkoroska

Who finances us?

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014–2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion.

 

The priorities for this period are:

#1 Innovation, Research, Education and Competitiveness

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy

#4Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights

#5 Justice and Home Affairs

 

This subsite was created with the financial support of Norway Grants. The contents of this subsite are the sole responsibility of Dravit Dravograd Public Institute and can in no way be taken to reflect the views of the Programme Operator of the Education, Scholarships, Apprenticeship and Youth Entrepreneurship.

 

https://www.norwaygrants.si/en/

https://www.norwaygrants.org

https://www.gov.si/en/state-authorities/government-offices/government-office-for-development-and-european-cohesion-policy/

Skip to content