Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem

Kratko ime: OOZ Ravne na Koroškem

Sedež: Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem

Tel: +386 (0) 2 82 17 320,

Email: judita.skoflek@ozs.si

Kdo smo?

OOZ Ravne na Koroškem spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtnega zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri krovna organizacija Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Prav tako se v dobrobit malega gospodarstva na območju svojega delovanja povezuje s sosednjimi zbornicami, ostalim podpornim okoljem v regiji in vsemi deležniki, ki vplivajo na razvoj obrti in podjetništva. Poudarek daje na mlade, da se čim bolj spoznajo z obrtnimi poklici in svojo karierno pot nadaljujejo v tej smeri. S tem namenom se je začelo aktivno sodelovanje v lokalnih projektih.

Projekt Krožni način življenja (vodilni partner/nosilec projekta, izvajanje 2019 in 2020, financer Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija):

  • ozaveščeni otroci in mladina o pomenu trajnostnega razvoja in krožnega načina življenja,
  • informirani predstavniki malega gospodarstva o pomenu krožnega gospodarstva za konkurenčnost in rast podjetja ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta.

Projekt Aktivnost in podjetnost (vodilni partner/nosilec projekta, izvajanje 2017 in 2018, financer Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija):

  • izdelan in pilotno izveden program izobraževanja in usposabljanja za dvig kompetenc (samo)zaposlenih v malem gospodarstvu,
  • vzpostavljena sekcija za mlade pri OOZ Ravne na Koroškem,
  • izvedene podjetniške delavnice za mlade na 5 osnovnih šolah v Mežiški dolini.

Projekt Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih (nosilec projekta je bila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, izvajanje 2015 in 2016, financer Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije): osredotočil se je na 2 ključni zdravstveni problematiki, ki zaznamujeta zaposlene v obrtnih dejavnostih.

Zakaj sodelujemo v projektu?

OOZ Ravne na Koroškem je kot predstavnik obrtnikov in podjetnikov vezni člen med malim gospodarstvom in ostalimi deležniki v lokalnem okolju. Zato lahko mlade usmerjamo na pot obrtništva in podjetništva, jim nudimo informacije glede obrtnih dejavnosti ter potreb malega gospodarstva v Koroški regiji glede zaposlovanja. Smo vez med obrtniki in podjetniki ter mladimi, podjetnim mladim lahko zagotovimo obrtnike in podjetnike, ki jim iz svojih izkušenj lahko podelijo najustreznejše napotke za uspešno poslovno pot. Prav tako želimo promovirati obrtne poklice osnovnošolski mladini in s tem vplivati na njihovo karierno pot. V naših poslovnih prostorih želimo vzpostaviti informacijsko točko, kjer bodo mladi imeli poleg dostopa do informacij na razpolago tudi zmogljivo računalniško in pisarniško opremo, s katero si bodo lahko izdelali potrebno dokumentacijo. Ta informacijska točka bo mladim dostopna vsak delovni dan – od ponedeljka do petka, tudi po zaključku projekta.

The regional chamber of craft and small business Ravne na Koroškem

The regional Chamber of Craft and Small Business Ravne na Koroškem is a professional, non-political organization that has been representing the interests of craftsmen since 1978 and taking care of their reputation and development. The Regional Chamber of Craft and Small Business Ravne na Koroškem monitors and deals with craft issues, ensures its harmonious development, represents the interests of its members before local and regional community authorities, manages the craft register and performs tasks important for the comprehensive functioning of the craft chamber system. We connect with neighboring chambers, other supportive environments in the region and all stakeholders who influence the development of crafts and small businesses. We put the emphasis on young people to get to know as much as possible about the craft professions and continue their career path in this direction.

Skip to content