Javni zavod Dravit

Javni zavod DRAVIT Dravograd, zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti 

Kratko ime zavoda: Dravit Dravograd

Sedež zavoda: Bukovje 13, 2370 Dravograd

Tel: +386 (0) 2 872 35 83

Email: dvorecbukovje@dravit.si

Kdo smo?

Javni zavod Dravit Dravograd je bil ustanovljen ob koncu leta 2008 za opravljanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinske dejavnosti kot javne službe.

Namen in poslanstvo Javnega zavoda Dravit Dravograd je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti v Občini Dravograd, s ciljem boljše prepoznavnosti in boljše kvalitete družbenega življenja občank in občanov Občine Dravograd.

Javni zavod upravlja in razpolaga s kulturnimi in športno-prireditvenimi objekti ter večjim številom rekreacijskih in igralnih površin. Najpomembnejši med njimi je baročni Dvorec Bukovje z obsežnim parkom, postavljen v neokrnjeno okolje med pohorskimi gozdovi in reko Dravo. V objektu z izjemno preteklostjo in bogato kulturno dediščino razpolagamo s 3 protokolarnimi saloni, veliko prireditveno dvorano, razstavno dvorano ter 4 učilnicami, opremljenimi za izvajanje seminarskih in učnih aktivnosti. V zgornjem nadstropju dvorca imamo opremljene tudi nočitvene kapacitete s 26 posteljami, v pritličju pa kavarnico za pogostitve. Razpolagamo tudi z opremo za izvajanje prireditev na prostem. Zavod ima izkušnje z organiziranjem in vodenjem različnih vrst izobraževanj, od dnevnih seminarjev in delavnic do večdnevnih simpozijev.

Svojstveno priložnost in prednost vidimo v možnostih povezovanja oz. vsebinske popestritve strokovnih vsebin s primernimi kulturnimi dogodki in performansi, ki jih zavod pripravlja in izvaja v sklopu svoje redne dejavnosti. Na oddelku mladinskih dejavnosti pridobivamo sredstva iz javnih razpisov Urada RS za mlade in Nacionalne agencije MOVIT iz programov EU na področju mladine. S sredstvi financiramo programe za mlade, ki jih izvajajo aktivni mladi v Mladinskem centru Dravograd.

Na lokalni ravni je naš cilj, da za mladinski sektor pridobimo enakopravno obravnavo mladih in mlade vključujemo v procese odločevanja o zadevah, ki se jih dotikajo. V Mladinskem centru Dravograd izvajamo programe za mlade z mladimi. Vsako leto organiziramo dogodke v Evropskem tednu mobilnosti, Evropskem tednu mladih, počitniško varstvo in razne delavnice. Naši aktivisti se izobražujejo pri krovni organizaciji za mlade Mreža MaMa ter na delavnicah, ki jih organizira Lokalni Mladinski svet Slovenije. V mladinskem centru v času uradnih ur izvajamo projekt Koroška demokratična pisarna, ki je namenjena informiranju, usmerjanju in pomoči mladim.

Zakaj sodelujemo v projektu?

V projektu sodelujemo, ker si želimo močnejšega zagovorništva mladinskega sektorja tako v regiji kot v lokalni skupnosti in s tem izboljšanja pogojev delovanja mladih. Z vzpostavitvijo virtualnega mladinskega inkubatorja Koroške bomo dosegali večjo prepoznavnost in koristi delovanja mladinskega sektorja, mladim pa nudili informacije, ki so pomembne za njihovo življenje. Korist vidimo pri pridobitvi usposobljenih mladinskih delavcev, ki bodo poskrbeli za informiranje mladih o možnostih zaposlitev, pridobivanja prvih stanovanj, izobraževanja, prostočasnih aktivnosti, neformalnega izobraževanja in s tem obstanek in delovanje mladih v naši regiji. Koristi sodelovanja v projektu vidimo tudi v povezanosti in sodelovanju javnih zavodov s podjetji in drugimi javnimi institucijami v regiji, ki bomo vsak s svojim deležem pripomogli oz. s skupnimi močmi zagotavljali podporo mladim tako virtualno kot fizično v mladinskih organizacijah po regiji. S pridobitvijo delovnih postaj, ki jih bomo vzpostavili po manjših podeželskih krajih in vaseh, bomo zagotovili osnovne računalniške in pisarniške storitve za ranljive skupine. Med trajanjem projekta bodo mladi aktivno participirali v javnem življenju in se angažirali pri oblikovanju svoje prihodnosti tako, da bodo oblikovali pobude za bolj kakovostno življenje v prihodnje. S tem bodo pridobili izkušnje načrtovanja in izvajanja ukrepov ter razvijali kritično mišljenje. Projekt bo imel posledice tudi v prihodnje, saj bodo mladi sooblikovali akcijski načrt izvajanja projektov in aktivnosti za mlade na regionalni ravni ter tako nagovorili in vključevali odločevalce v svojih lokalnih skupnostih. Korist naše organizacije je tudi opolnomočenje mladinskega sektorja v lokalnem okolju, ki ga bomo s projektom dosegli predvsem s podporo odločevalcev drugih lokalnih skupnosti, z zagovorništvom ter promocijo delovanja mladih na regionalni ravni v času izvajanja projekta KOR-NET.

Dravit Dravograd Public Institute for Sports, Tourism, Culture and Youth Activities

Dravit Dravograd Public Institute was founded at the end of 2008 to carry out activities in the fields of sports, tourism, culture and youth activities as a public service. The purpose and mission of the Public Institute Dravit Dravograd is to develop and promote activities in the fields of sports, tourism, culture and youth activities in the Municipality of Dravograd. We aim for better recognition of the Municipality of Dravograd and a better quality of social life for the citizens.

The public institute manages cultural and sports event facilities and a large number of recreational areas. The most important of them is the baroque manor of Bukovje, with a pristine large park between the Pohorje forests and the Drava River. The manor of Bukovje near Dravograd is the headquarters of the Public Institute Dravit. It offers a platform for different types of events, exhibitions, education and animation for the youngest. It also has an individual offer for social events and weddings. Along with the diverse cultural program, the manor offers accommodation for guests. In the building are 3 meeting rooms, a large event hall, an exhibition hall and 4 classrooms equipped for carrying out seminars and educational activities. We also have equipment for outdoor events. The Institute has experience in organizing and leading various types of training, from daily seminars and workshops to multi-day symposia.

For the implementation of youth activities and programs, we acquire funds from various tenders. Activities and programs are carried out at the Dravograd Youth Center (Mladinski center Dravograd). We also implement the Koroška demokratična pisarna (Carinthian Democratic Office) project, which is intended to inform, guide and help young people.

Skip to content