Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo

Projekt Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 491.537,50 €. Namen projekta je povezovanje mladinskih centrov na Koroškem, s ciljem izboljšanja pogojev za življenje in delo mladih. 

Trajanje projekta: junij 2022 – april 2024

Partnerji:

 

Glavni cilji projekta KOR-NET

 • Izenačenje možnosti za vse mlade na območjih Koroške regije z manj priložnostmi
 • Dvig nivoja participacije mladih
 • Opolnomočenje mladih

 

Kako jih bomo dosegli?

 • Z vzpostavitvijo intenzivnega sodelovanja podpornega okolja za mlade na Koroškem in usmerjenim povezovanjem s podjetniškim svetom.
 • S komuniciranjem in obveščanjem o aktivnostih podpornega okolja za mlade po Koroški prek različnih kanalov (spletni portal, družbena omrežja, medijski prispevki …).
 • S povezovanjem z lokalnimi odločevalci in podporo mladim pri aktivni vključitvi v demokratične procese, s čimer imajo možnost vplivati na sprejemanje odločitev v občinah in sooblikovati lastno prihodnost.
 • Z različnimi dogodki, delavnicami, aktivnostmi za usposabljanje tako za mentorsko delo z mladimi, kot tudi za razvoj raznoraznih veščin in podjetniških kompetenc.

 

Kaj bomo naredili za mlade?

 • Vzpostavili bomo virtualni mladinski inkubator Koroške,
 • Postavili bomo info točke oz. delovne postaje, ki bodo na voljo za uporabo mladim po regiji.
 • Zasnovali bomo model aktivne participacije mladih.
 • Izvedli bomo delavnice, tabore ter dogodke mreženja s strokovnjaki in podjetniki.

 

Kontakt: https://www.facebook.com/kornetkoroska

Kdo nas financira?

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR. Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR.

Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;

#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;

#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;

#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;

#5 pravosodje in notranje zadeve.

Ta spletna podstran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne podstrani je odgovoren izključno Javni zavod Dravit Dravograd, zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti, s projektnimi partnerji A. L. P. Peca podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o., Koroški mladinski kulturni center KOMPLEKS, Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec in Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

 

Skip to content