2SPOT svetovanje KOROŠKA izvaja osebna svetovanja s fizičnim stikom, vendar le ob predhodnem naročilu stranke. Za informacije prek telefona ali elektronske pošte so svetovalci dosegljivi v delovnem času.

Svetovalna točka SPOT Svetovanje Koroška se nahaja v prostorih Upravne enote Ravne na Koroškem: Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem

Konzorcijski partnerji SPOT svetovanje Koroška:

Svetovalci:

 • Andreja Tarkuš – andreja.tarkus@alppeca.si
 • Primož Mirkac – primoz.mirkac@podjetniskicenter-sg.si
 • Veronika Zupanc – veronika@podjetniskicenter-sg.si
 • Danijela Uran – danijela.uran@rra-koroska.si
 • spot.koroska@gmail.com

 

Telefon: 064 263 784 in 064 277 968

Uradne ure:

 • ponedeljek: 8.00–14.00
 • torek: 8.00–14.00
 • sreda: 11.00–17.00
 • četrtek: zaprto
 • petek: 7.00–13.00

 

Nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev države za poslovne subjekte. Pod enotno znamko SPOT so združene institucije, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem in poslovnim subjektom.

Sistem SPOT združuje storitve na štirih ravneh:

 • portal SPOT,
 • SPOT Registracija,
 • SPOT Svetovanje,
 • SPOT Global

in nudi naslednje storitve:

 • elektronske storitve,
 • storitve podjetniškega svetovanja,
 • storitve podjetniškega informiranja in usposabljanja ter
 • obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij.

Portal SPOT – Informacije in elektronske storitve za poslovanje

Prvo raven sistema in znamke SPOT, Slovenska poslovna točka, predstavlja portal SPOT.

Portal SPOT je državni poslovni portal in predstavlja uradno spletno stran sistema SPOT. Potencialnim in obstoječim podjetnikom in drugim poslovnim subjektom nudi inforamcije o celotnem sistemu SPOT, o pogojih za poslovanje in omogoča elektronsko poslovanje z državo.

Portal SPOT je ključni portal za podjetnike in poslovne subjekte ter horizontalno povezuje različne institucije in pristojne organe, s katerimi gradimo storitve za poslovne subjekte. Cilji portala so usmerjeni k zagotavljanju enostavnega, hitrega in varnega poslovanja podjetnikov in poslovnih subjektov z državo.

SPOT Registracija – Registracije podjetij s pomočjo svetovalca

Drugo raven sistema SPOT predstavljajo fizične »registracijske« točke za podporo poslovnim subjektom. Gre za točke, kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke v okviru portala SPOT. Referenti nudijo pomoč pri registraciji podjetja, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih.

Vse storitve, ki jih nudijo točke SPOT Registracija, so brezplačne. Storitve točk SPOT Registracija se izvajajo na:

SPOT Svetovanje – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje

Tretjo raven sistema SPOT predstavlja 12 regijskih točk SPOT Svetovanje, ki v okviru javne agencije SPIRIT Slovenija zagotavljajo celovite brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja.

Točke SPOT Svetovanje nudijo širok vsebinski obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu. Regijsko organizirane točke SPOT Svetovanje poleg izvajanja postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo širok razpon storitev:

 • informiranje, v smislu rednega in ažurnega obveščanja strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva;
 • usposabljanja in delavnice, katerih namen je krepiti znanje, veščine in kompetence sodelujočih na področjih povezanih s spodbujanjem podjetniške kulture;
 • osnovno svetovanje strankam na področjih, ki segajo vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud, pri čemer lahko tovrstno svetovanje poteka bodisi telefonsko ali preko e-pošte, pretežno pa z obiskom stranke na lokaciji SPOT regije;
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja z namenom ustvariti tesnejše sodelovanje med vsemi akterji v regiji, vključno s podjetniki, v to dejavnost pa sodi tudi organizacija dogodkov čezmejnega povezovanja s sorodnimi institucijami v sosednjih državah;
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje novih poslovnih priložnosti znotraj Slovenije, kot tudi čezmejno tako za potencialne podjetnike kot tudi za majhna in srednje-velika podjetja.
 • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte, kar vključuje poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev, srečanje podpornega okolja v regiji ter predstavitev produktov regijskih podjetij na enem razstavnem mestu v regiji.

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si in SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

SPOT Global – Pomoč izvoznikom in investitorjem

Četrta raven sistema SPOT je nacionalna točka SPOT – SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij, namenjen predvsem podjetjem izvoznikom ter investitorjem.

Temeljni cilj je vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT Global) v okviru Spirit Slovenija, javna agencija, ki nudi celovitejšo podporo poslovnim subjektom in vsebinsko zajema sistem ‘One stop shop’ za domače izvoznike in tuje investitorje, kot ga opredeljuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.

Namen je povečanje usklajenosti (koordinacija) in kvalitete ukrepov podpornega okolja, izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja in komunikacije do uporabnikov ter bogatitev obstoječih in uvajanje novih programov za spodbujanje podjetništva, tujih investicij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. S tem se bo povečala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo nastajanje in delovanje podjetij ter povečala mednarodna konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Splošni cilji so:

 • Vzpostavitev informacijskega portala za poslovne subjekte, ki bo na enem mestu združeval informacije o storitvah podpornega okolja;
 • Spodbuditi usklajeno delovanje podpornih institucij;
 • Oblikovanje in izvedba novih podpornih storitev za izvoznike in investitorje;
 • Izgradnja prepoznavnosti sistema SPOT in pozicioniranje SPIRIT Slovenija kot nacionalne SPOT točke.

Specifični cilji so:

 • Izboljšati dostopnost in kakovost informacij ciljnim skupinam uporabnikov;
 • Omogočiti boljši pregled podpornih aktivnosti za poslovne subjekte;
 • Doseči večji obseg in kvaliteto podpornih ukrepov ciljnim skupinam uporabnikov;
 • Doseči višji nivo kompetenc MSP na področju mednarodnega poslovanja;
 • Doseči učinkovitost in kakovost regionalnih SPOT točk.
Skip to content