Projekti

Družbena omrežja so pomemben del današnjega časa

work-5382501_1280

Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET
Carinthian network of supportive environment for youth KOR-NET

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo Projekt: Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET Trajanje projekta: junij 2022 – april 2024 Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Norveški finančni mehanizem. Partnerji: Javni zavod Dravit Dravograd, zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti (nosilec projekta) Koroški mladinski kulturni center KOMPLEKS Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, oddelek za mladino, Mladinski kulturni center Slovenj Gradec Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem A. L. P. Peca podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o. Bjerkaker LearningLab   Po Regionalnem razvojnem programu za Koroško razvojno regijo 2021–2027 se Koroška uvršča med razvojno ogrožene regije. Njen osrednji izziv je, kako zmanjšati zaostanek v razvoju glede na povprečno razvitost Slovenije in se hitreje približevati stopnji razvoja sosednje obmejne regije ter povprečju razvitosti regij na ravni EU. Zaradi upadanja števila prebivalcev in hitrejšega staranja prebivalstva od slovenskega povprečja je med ključnimi potrebami regije ohranjanje poseljenosti in vitalnosti – mladi odhajajo zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest, negotovih zaposlitev, težavnosti stanovanjskega problema, slabše kakovosti življenja in dostopnosti storitev, kot so v večjih urbanih središčih in sosednji čezmejni regiji. Ključni izziv bo ustvariti pogoje, ki bodo bolj privlačni za delo in življenje mladih (izobraženih), da se bodo v regijo priselili. Izziv regije je tudi zmanjšanje neenakosti in zagotavljanje dostojnega in kakovostnega življenja za vse, kjer so pot naprej projekti in storitve socialne aktivacije za vključitev prikrajšanih v družbi; krepitev zdravega življenjskega sloga, zlasti mladih in zaposlenih; zagotavljanje dostopnosti stanovanj za mlade družine. Projektni pristop za naslavljanje izzivov v regiji: Partnerstvo se bo pri projektu posluževalo agilnega multidisciplinarnega pristopa. Pobude za novitete in razvijanje projekta bodo prispevali vsi zaposleni, ki bodo tudi sicer sodelovali pri načrtovanih projektnih usmeritvah (spremembe, izboljšave, pomembnost/nujnost). Ključna lastnost našega projektnega pristopa bo sodelovanje, ki se bo odvijalo na več ravneh. Osnova in temelj vsega bo tesno sodelovanje med partnerji, ki se bomo v okviru projekta povezali v regijsko mrežo in vzpostavili kontinuiran pretok informacij v dobro tako nas samih in ostalih ponudnikov storitev, s katerimi se bomo povezali pri izvajanju načrtovanih aktivnosti, kot v dobro mladih, s katerimi in za katere bomo bistveno nadgradili kakovost podpornega okolja v Koroški regiji. Vsak projektni partner v okviru svojega vsakodnevnega dela izvaja specifične dejavnosti za mlade, delo v okviru projekta pa nam bo omogočilo, da svoja znanja in izkušnje združimo ter določimo cilje in rezultate, s pomočjo katerih bomo bistveno izboljšali kakovost storitev in prispevali k oblikovanju bolj dinamičnega in povezanega podpornega okolja za mlade na Koroškem. V okviru projekta bomo partnerji vseskozi aktivni na terenu, kjer bomo tesno sodelovali z vsemi ključnimi lokalnimi deležniki – občine, izobraževalne ustanove, raznorazna društva in organizacije, podjetniki itd. Njihovi odzivi, odgovori, predlogi, ki jih bomo dobili med izvajanjem aktivnosti (anketiranje, dogodki/delavnice/usposabljanja/predavanja, predstavitve projekta in rezultatov, promocijske aktivnosti), nam bodo praktična usmeritev pri organizaciji nadaljnjih projektnih aktivnosti, snovanju modela aktivne participacije mladih, vpeljavi inovativnih idej za boljše informiranje prek spletne platforme in nudenju učinkovite tehnične podpore na informacijskih točkah oz.

Prihrani z aktivno mobilnostjo – potuj sebi in okolju prijazneje

Lokalna akcijska skupina Mežiške doline izvaja projekt Skupaj za varni jutri. Del projekta je tudi program Razmigajmo se za zdravje, v okviru katerega organiziramo dogodek: PRIHRANI Z AKTIVNO MOBILNOSTJO – POTUJ SEBI IN OKOLJU PRIJAZNEJE

Javni zavod Dravit

Javni zavod DRAVIT Dravograd, zavod za šport, turizem, kulturo in mladinske dejavnosti  Kratko ime zavoda: Dravit Dravograd Sedež zavoda: Bukovje 13, 2370 Dravograd Tel: +386 (0) 2 872 35 83 Email: dvorecbukovje@dravit.si Kdo smo? Javni zavod Dravit Dravograd je bil ustanovljen ob koncu leta 2008 za opravljanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinske dejavnosti kot javne službe. Namen in poslanstvo Javnega zavoda Dravit Dravograd je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na področju športa, turizma, kulture in mladinskih dejavnosti v Občini Dravograd, s ciljem boljše prepoznavnosti in boljše kvalitete družbenega življenja občank in občanov Občine Dravograd. Javni zavod upravlja in razpolaga s kulturnimi in športno-prireditvenimi objekti ter večjim številom rekreacijskih in igralnih površin. Najpomembnejši med njimi je baročni Dvorec Bukovje z obsežnim parkom, postavljen v neokrnjeno okolje med pohorskimi gozdovi in reko Dravo. V objektu z izjemno preteklostjo in bogato kulturno dediščino razpolagamo s 3 protokolarnimi saloni, veliko prireditveno dvorano, razstavno dvorano ter 4 učilnicami, opremljenimi za izvajanje seminarskih in učnih aktivnosti. V zgornjem nadstropju dvorca imamo opremljene tudi nočitvene kapacitete s 26 posteljami, v pritličju pa kavarnico za pogostitve. Razpolagamo tudi z opremo za izvajanje prireditev na prostem. Zavod ima izkušnje z organiziranjem in vodenjem različnih vrst izobraževanj, od dnevnih seminarjev in delavnic do večdnevnih simpozijev. Svojstveno priložnost in prednost vidimo v možnostih povezovanja oz. vsebinske popestritve strokovnih vsebin s primernimi kulturnimi dogodki in performansi, ki jih zavod pripravlja in izvaja v sklopu svoje redne dejavnosti. Na oddelku mladinskih dejavnosti pridobivamo sredstva iz javnih razpisov Urada RS za mlade in Nacionalne agencije MOVIT iz programov EU na področju mladine. S sredstvi financiramo programe za mlade, ki jih izvajajo aktivni mladi v Mladinskem centru Dravograd. Na lokalni ravni je naš cilj, da za mladinski sektor pridobimo enakopravno obravnavo mladih in mlade vključujemo v procese odločevanja o zadevah, ki se jih dotikajo. V Mladinskem centru Dravograd izvajamo programe za mlade z mladimi. Vsako leto organiziramo dogodke v Evropskem tednu mobilnosti, Evropskem tednu mladih, počitniško varstvo in razne delavnice. Naši aktivisti se izobražujejo pri krovni organizaciji za mlade Mreža MaMa ter na delavnicah, ki jih organizira Lokalni Mladinski svet Slovenije. V mladinskem centru v času uradnih ur izvajamo projekt Koroška demokratična pisarna, ki je namenjena informiranju, usmerjanju in pomoči mladim. Zakaj sodelujemo v projektu? V projektu sodelujemo, ker si želimo močnejšega zagovorništva mladinskega sektorja tako v regiji kot v lokalni skupnosti in s tem izboljšanja pogojev delovanja mladih. Z vzpostavitvijo virtualnega mladinskega inkubatorja Koroške bomo dosegali večjo prepoznavnost in koristi delovanja mladinskega sektorja, mladim pa nudili informacije, ki so pomembne za njihovo življenje. Korist vidimo pri pridobitvi usposobljenih mladinskih delavcev, ki bodo poskrbeli za informiranje mladih o možnostih zaposlitev, pridobivanja prvih stanovanj, izobraževanja, prostočasnih aktivnosti, neformalnega izobraževanja in s tem obstanek in delovanje mladih v naši regiji. Koristi sodelovanja v projektu vidimo tudi v povezanosti in sodelovanju javnih zavodov s podjetji in drugimi javnimi institucijami v regiji, ki bomo vsak s svojim deležem pripomogli oz. s skupnimi močmi zagotavljali podporo mladim tako virtualno kot fizično v mladinskih organizacijah po regiji. S pridobitvijo

Koroški mladinski kulturni center Kompleks

Koroški mladinski kulturni center KOMPLEKS  Kratko ime: KMKC KOMPLEKS Sedež: Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem Tel: +386 (0) 51 603 456 Email: dorijan@kompleks.it Kdo smo? Koroški mladinski kulturni center Kompleks deluje od leta 2004 in na letni ravni izpelje od 80 do 100 dogodkov s področja kulture, umetnosti in izobraževanja, namenjenih mladim in ostali zainteresirani javnosti. Kompleks mladim nudi prostor za igro, neformalno učenje, ples, glasbeno ustvarjalnost ipd. in je prostor, kjer lahko mladi pridejo do prvega stika s službo, saj celotno ekipo sestavljajo mladi. Poleg vseh dogodkov, ki se izvajajo, letno KMKC Kompleks organizira tudi dva večja projekta, in sicer »Koroška, kdo si?«, kjer se predstavi celotna regija ter njihovi umetniki, glasbeniki, ustvarjalci, podjetniki …, in »Valter brani alter«, kjer je poudarek predvsem na alternativni sceni. Skozi celotno programsko leto KMKC Kompleks sodeluje z več kot 15 društvi in več kot tridesetimi posamezniki, ki skupaj oblikujejo program in aktivnosti. Skupaj z enim od teh (KD Drugi zvoki) že vrsto let pripravlja abonma Jazz Ravne, ki je na Koroško pripeljal številne virtuoze, ki so se med svojimi evropskimi in svetovnimi turnejami ustavili tudi v prostorih KMKC Kompleksa. Mladinski zavod je v svojih prostorih posnel več zgoščenk, ena od njih je tudi Bring.it, na kateri se nahajajo avtorske skladbe glasbenih skupin iz celotne Slovenije. Zakaj sodelujemo v projektu? Koristi v projektu vidimo v povezovanju z ostalimi organizacijami, mreženju, vpeljevanju dodatnih oz. novih aktivnosti za mlade v regiji, izmenjavi dobrih praks, predvsem pa možnost, da s takšnimi projekti pridemo bližje našemu cilju, ki je, da smo v očeh mladih organizacija, ki je središče mladinskega delovanja na regionalni ravni, ter da še naprej nudimo možnost povezovanja koroške mladinske skupnosti. S projektom želimo nuditi še večjo dostopnost naših prostorov v javno dobro in še naprej pomagati z izobraževanjem mladih.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ravne na Koroškem Kratko ime: OOZ Ravne na Koroškem Sedež: Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem Tel: +386 (0) 2 82 17 320, Email: judita.skoflek@ozs.si Kdo smo? OOZ Ravne na Koroškem spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtnega zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri krovna organizacija Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Prav tako se v dobrobit malega gospodarstva na območju svojega delovanja povezuje s sosednjimi zbornicami, ostalim podpornim okoljem v regiji in vsemi deležniki, ki vplivajo na razvoj obrti in podjetništva. Poudarek daje na mlade, da se čim bolj spoznajo z obrtnimi poklici in svojo karierno pot nadaljujejo v tej smeri. S tem namenom se je začelo aktivno sodelovanje v lokalnih projektih. Projekt Krožni način življenja (vodilni partner/nosilec projekta, izvajanje 2019 in 2020, financer Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija): ozaveščeni otroci in mladina o pomenu trajnostnega razvoja in krožnega načina življenja, informirani predstavniki malega gospodarstva o pomenu krožnega gospodarstva za konkurenčnost in rast podjetja ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta. Projekt Aktivnost in podjetnost (vodilni partner/nosilec projekta, izvajanje 2017 in 2018, financer Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija): izdelan in pilotno izveden program izobraževanja in usposabljanja za dvig kompetenc (samo)zaposlenih v malem gospodarstvu, vzpostavljena sekcija za mlade pri OOZ Ravne na Koroškem, izvedene podjetniške delavnice za mlade na 5 osnovnih šolah v Mežiški dolini. Projekt Obvladovanje kostno-mišičnih bolezni in poškodb pri delu v obrtnih dejavnostih (nosilec projekta je bila Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, izvajanje 2015 in 2016, financer Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije): osredotočil se je na 2 ključni zdravstveni problematiki, ki zaznamujeta zaposlene v obrtnih dejavnostih. Zakaj sodelujemo v projektu? OOZ Ravne na Koroškem je kot predstavnik obrtnikov in podjetnikov vezni člen med malim gospodarstvom in ostalimi deležniki v lokalnem okolju. Zato lahko mlade usmerjamo na pot obrtništva in podjetništva, jim nudimo informacije glede obrtnih dejavnosti ter potreb malega gospodarstva v Koroški regiji glede zaposlovanja. Smo vez med obrtniki in podjetniki ter mladimi, podjetnim mladim lahko zagotovimo obrtnike in podjetnike, ki jim iz svojih izkušenj lahko podelijo najustreznejše napotke za uspešno poslovno pot. Prav tako želimo promovirati obrtne poklice osnovnošolski mladini in s tem vplivati na njihovo karierno pot. V naših poslovnih prostorih želimo vzpostaviti informacijsko točko, kjer bodo mladi imeli poleg dostopa do informacij na razpolago tudi zmogljivo računalniško in pisarniško opremo, s katero si bodo lahko izdelali potrebno dokumentacijo. Ta informacijska točka bo mladim dostopna vsak delovni dan – od ponedeljka do petka, tudi po zaključku projekta.