+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

Mrežna ekonomija - zaključeni projekti

 

Analiziranje trga in priprava sistemskih pogojev za razvoj dela na daljavo

TRAJANJE:    1999 - 2000

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • izdelana analiza regionalnega okolja glede uvajanja novih oblik dela
 • ustvarjeno partnerstvo z vodilno računalniško hišo v Koroški regiji
 • pridobljena ECDL koncesija
 • nova delovna mesta v podjetju

 

NAROČNIK:    Zavod RS za zaposlovanje


 

FlexWork ? flexible working in remote and rural areas

TRAJANJE:    2000 - 2003

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • priročnik za uvajanje prilagojenega načina dela
 • načrti uvajanja prilagojenega načina dela ? serija tipičnih scenarijev uveljavljanja fleksibilnostiopisi tehnologij, ki omogočajo prilagojen način dela
 • interaktivna spletna orodja kot podpora procesu svetovanja in odločanja
 • regionalne študije
 • primeri dobrih praks
 • priporočila za vršni in srednji management pri odločanju o uvajanju prilagojenega načina dela
 • 15 delavnic, ki so se jih udeležili podjetniški svetovalci, predstavniki Regionalnih razvojnih agencij in referenčnih centrov za ePoslovanje
 • spletna stran

NAROČNIK:    European Commission, DG Information Society_5. Okvirni program_IST


Operativni program uvajanja dela na domu in dela na daljavo ? projekt eDelo

TRAJANJE:    2000 - 2002

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • vključitev Slovenije v temeljne EU publikacije na področju eDela (npr. eWork Report)
 • vzpostavitev nacionalnega sistema svetovanja na področju novih oblik dela ? umestitev ePoslovanja in
 • internetnih tehnologij v nabor specialističnih svetovanj v VPS
 • vzpostavitev pilotnega eCentra v Koroški regiji
 • razvoj in izvajanje specifičnih usposabljanj za referenčne centre za ePoslovanje
 • integracija fleksibilnosti v regionalne razvojne programe
 • vzpostavitev podpornega okolja za uvajanje in razvoj eDela, eUčenja in ePoslovanja

 

NAROČNIK:    PCMG ? pospeševalni center za malo gospodarstvo


 

P.R.I.S.M.A. ? Providing Innovative Services measurement and Assessments

TRAJANJE:    2001 - 2003

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • trendi razvoja IKT na izbranih področjih
 • tipični scenariji razvoja IKT do l 2020
 • ocena potreb na področju eZdravja
 • ocena potreb na področju eTransporta
 • ocena potreb na področju na področju eUprave
 • ocena potreb za ljudi s posebnimi potrebami
 • ocena potreb na področju eOkolja
 • ocena potreb na področju eTurizma
 • spletna stran

 

NAROČNIK:    European Commission, DG Information Society_5. Okvirni program_IST


 

BEEP ? Better eEurope Practices

TRAJANJE:    2002 - 2003

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • metodologija identifikacije in transferja dobrih praks
 • podatkovna baza s 600 primeri dobrih praks uporabe IKT na področju podjetništva, znanja in spretnosti, socialne vključenosti in regionalnega razvoja

NAROČNIK:    European Commission, DG Information Society_5. Okvirni program_IST


 

WLAN ? Razvoj stalnih širokopasovnih omrežij kot podpora uvajanju fleksibilnosti v MSP

TRAJANJE:    2003

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • izdelana komparativna analiza širokopasovnih dostopov
 • izdelan načrt vzpostavitve omrežja
 • izdelana analiza ciljnih skupin
 • usposobljen tehnični kader
 • oblikovana storitvena paketa
 • postavitev, zagon in spremljanje WLAN omrežja
 • postavitev stalnega brezžičnega podatkovnega omrežja
 • izvedene delavnice s podjetji: uvajanje širokopasovnih omrežij v ruralna okolja, integracija fleksibilnosti v poslovne strategije z širokopasovnim omrežjem, dobre ePrakse kot način primerjalnega učenja ? benchlearninga, učinkovita izraba on-line informacij

 

NAROČNIK:    PCMG Ljubljana


 

 V_WLAN ? Varen dostop do brezžičnega širokopasovnega podatkovnega omrežja

TRAJANJE:    2004 ?

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • vzpostavljene varne simetrične povezave s standardno prepustnostjo med 384 kbit/s in 8 Mbit/s
 • oblikovanje rešitev problema zadnjega kilometra
 • izvedene aktivnosti promocijsko ? animacijskega tipa in delavnice

 

NAROČNIK:PCMG Ljubljana


 

 

Standarization of IT competence and promotion of new forms of eWork cooperation

TRAJANJE:    2004-2005

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • 80 podeljenih ECDL certifikatov za predstavnike MSP
 • podporna literatura za uvajanje e-dela, spletna stran, metodologija uvajanja e-dela
 • dvig računalniške pismenosti in povečanje zavedanja o možnostih uvajanja novih oblik dela

 

NAROČNIK:    Agencija RS za regionalni razvoj_Phare Donacijska shema ?Prekomejna regija na poti digitalizacije?


 

 

Debtech-Vzpostavitev širokopasovnega podatkovnega omrežja kot ključni dejavnik konkurenčnosti Koroške, Podravske in Gorenjske regije

TRAJANJE:    2004-2005

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • model širokopasovnega podatkovnega omrežja za Koroško regijo
 • analiza stanja v treh slovenskih regijah - analiza potreb uporabnikov in analiza infrastrukture
 • podporna literatura, spletna stran
 • pripravljeni pogoji za vzpostavitev ŠPO

 

NAROČNIK:    Agencija RS za regionalni razvoj_Phare Donacijska shema PPF II


PRIDEM - Priprava na informatizirano delovno mesto

TRAJANJE:    2005-2006

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • 550 brezposelnih oseb se je vključilo v program računalniškega usposabljanja
 • 200 oseb je zaključilo program usposabljanja z najmanj dvema ECDL moduloma
 • 50 oseb s pridobljenim ECDL certifikatom

 

NAROČNIK:    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve_Phare donacijska shema ?Računalniško opismenjevanje brezposlenih?


 

 

EPRI-start - Stimulate the participation of SMEs of NMS in IST activities

6. Okvirni program_IST

TRAJANJE:    2005-2006

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • 36 inovativnih slovenskih MSP s področja IST v internetni bazi podjetij (v kateri je okrog 300 MSP s področja IST iz vseh 10 držav novih članic EU), ki je namenjena iskanju partnerjev za projekte v 7. okvirnem programu
 • 16 inovativnih slovenskih MSP s področja IST predstavljenih v katalogu Company fact Sheet Catalogue, ki je namenjen iskanju partnerjev za projekte
 • 3 slovenska podjetja, ki so vključena v bazo, so se prijavila na 6. razpis IST (6. OP)
 • informiranje podjetij v internetni bazi  o 6. OP in o razpisih IST

 

NAROČNIK:    Evropska komisija


 

 

@Regija-Znanje preko meja

TRAJANJE:    2006-2007

 

KLJUČNI REZULTATI:

 

 • prepoznan inovacijski potencial regije in njegova ?vrednost? glede nasosednji regiji
 • animiranih, motiviranih in informiranih 30 % MSP v regiji
 • vzpostavljeno sodelovanje oz. partnerstvo med MSP v regiji(npr. Skupna prijava na javni razpis, skupna priprava projekta,..)
 • usposobljeni nosilci aktivnosti
 • izgradnja brezžičnega podatkovnega omrežja na subregionalnem nivoju
 • definirane aktivnosti za spodbujanje tehnološke inovativnosti regije

 

NAROČNIK:    SVLR ? Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko_Interreg III.A Slovenija ? Avstrija

Opis projekta: @Regija - Znanje preko meja