+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

Ur. l. RS, št. 36 / 7.6.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2019, v okvirni višini 3.000 €

Občina Ravne na Koroškem

3.7.2019

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oz. do 31.10.2019

Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in posebnih programov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oz. do 31.10.2019

Javni poziv za sofinanciranje uspešnih prijav nevladnih organizacij na nacionalnih in EU razpisih

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oz. do 31.10.2019

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do 2022

Ministrstvo za zdravje

28.6.2019

Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb do leta 2022

Ministrstvo za zdravje

28.6.2019

Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

12.7.2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

18.7.2019

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Do objave o zaključku razpisa

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019«

SPIRIT

22.7.2019

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

8.7.2019

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 35 / 31.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2019

Občina Ravne na Koroškem

18.6.2019

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24.9.2019

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Do objave o zaključku

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Do objave o zaključku

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

2.7.2019

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

SPIRIT

30.9.2019;

30.9.2020;

30.9.2021;

30.9.2022

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

Do porabe sredstev, oziroma do 30.9.2019

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

15. 7. 2019,

26. 8. 2019,

21. 10. 2019,

25. 11. 2019,

Oziroma do porabe sredstev

Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad

8. 7. 2019,

19. 8. 2019,

23. 9. 2019,

28. 10. 2019,

9. 12. 2019,

Oziroma do porabe sredstev

Javni poziv 67SUB-OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

EKO sklad

Do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 34 / 24.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

Ministrstvo za delu, družino, socialne zadeve in enake možnosti

18.6.2019

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019

Ministrstvo za javno upravo

8.7.2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

6.9.2019

Javni poziv 70SUB-PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 32 / 17.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Ministrstvo za delu, družino, socialne zadeve in enake možnosti

18.6.2019

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

12.6.2019

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

do objave o zaprtju razpisa

Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2019–2021

Javna agencija za knjigo RS

17.6.2019

Javni poziv 64SUB-EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

do objave o zaprtju razpisa

Javni poziv 66SUB-EVPO19 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Slovenski okoljski javni sklad

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 28 / 3.5.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (oznaka JOB_2019)

Zavod za šport RS Planica

10.6.2019;

16.9.2019;

18.11.2019,

oziroma do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 25 / 19.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne a sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020–2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

28.6.2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne a sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

14.6.2019

 

Ur. l. RS, št. 24 / 12.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oziroma 31.3.2023

 

Ur. l. RS, št. 22 / 5.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna RS na velikih govedorejskih, prašičerejskih in perutninskih obratih (farmah) in reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na velikih govedorejskih in prašičerejskih obratih na območju RS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Do objave o preklicu razpisa

Javni razpis P7-2 2019 – Mikrokrediti

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

Do porabe sredstev, oziroma do 4.7.2019

Javni poziv za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019, v okvirni višini 17.000 €

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oziroma do 31.10.2019

Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oz. do 31.3.2023

 

Ur. l. RS, št. 19 / 29.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)

Ministrstvo za infrastrukturo

do objave o zaprtju oz. do 25.9.2019

 

Ur. l. RS, št. 17 / 22.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju oz. do 31.7.2019

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju oz. do 31.7.2019

Javni poziv 61SUB-LSKI19 Nepovratne finančne spodbude občinam za  naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaprtju

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Stanovanjski sklad RS

do objave o zaprtju

Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

do objave o zaprtju

 

 

Ur. l. RS, št. 16 / 15.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni sklad RS za podjetništvo

do porabe sredstev oz do 15.10.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 11 / 22.2.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Razpis za oddajo prijav za aktivnost unije za »Evropsko prestolnico kulture« za leto 2025 v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za kulturo

31.12.2019

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

1.10.2019

 

Ur. l. RS, št. 84 / 28.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni sklad RS za podjetništvo

1. 2. 2019,

1. 3. 2019,

 1. 4. 2019,

 1. 5. 2019,

 1. 6. 2019,

 1. 7. 2019,

1. 9. 2019,

1. 10. 2019

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019

Javni sklad RS za podjetništvo

17.1.2019;

nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju;

4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019;

nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

Do porabe sredstev oziroma do 30.9.2019

Javni poziv 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

EKO sklad

Do porabe sredstev oziroma do objave o zaključku

 

 

Ur. l. RS, št. 82 / 21.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za program Fulbright za leto 2020 (272. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

Do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2021

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Tri mesece po objavi razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 81 / 14.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

Do porabe sredstev oz. do 31.5.2019

 

Ur. l. RS, št. 76 / 30.11.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

do porabe sredstev oz. do 30.11.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 72 / 16.11.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019?2022

SPIRIT

7. 1. 2019,

15. 5. 2019,

5. 9. 2019,

6. 1. 2020,

15. 5. 2020,

4. 9. 2020,

5. 1. 2021,

14. 5. 2021,

3. 9. 2021,

5. 1 .2022

in 16. 5. 2022

 

 

Ur. l. RS, št. 59 / 7.9.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019?2022 ?E?POSLOVANJE 2019?2022?

SPIRIT

5. 11. 2018,

1. 10. 2019,

1. 10. 2020 in

1. 10. 2021

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa ? B/BL 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

8.10.2018,

19.11.2018

oz do objave o zaprtju

 Ur. l. RS, št. 55 / 13.8.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 52 / 27.7.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Drugi javni razpis za ukrep ?Inovacije v akvakulturi?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Drugi javni razpis za ukrep ?Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom ? A 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

27.8.2018;

15.10.2018;

26.11.2018

Javni razpis za pred financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev ? PF1/PF2 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

3.9.2018;

1.10.2018;

5.11.2018;

3.12.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 41 / 15.6.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Prvi javni razpis za Ukrep ?Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

 

Ur. l. RS, št. 39 / 8.6.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 31 / 4.5.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Četrti javni razpis za ukrep ?Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Četrti javni razpis za ukrep ?Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Četrti javni razpis za ukrep ?Produktivne naložbe v klasično akvakulturo?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 29 / 26.4.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji ? BP2

Slovenski regionalno razvojni sklad

31.5.2018;

13.7.2018;

31.8.2018;

28.9.2018;

31.10.2018

 

Ur. l. RS, št. 21 / 30.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

2. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 19 / 23.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 9 / 16.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (oznaka JOB_2018)

Ministrstvo za infrastrukturo

12.3.2018;

16.4.2018;

14.5.2018;

17.9.2018;

12.11.2018;

 oz. do porabe sredstev

Javni razpis P1 plus 2018 ? Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)

15.10.2018 oz. do porabe sredstev

 

  

Ur. l. RS, št. 68 / 1.12.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju ? Po kreativni poti do znanja 2017?2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

05. 01. 2018 za prvo odpiranje;

23. 11. 2018 za drugo odpiranje;

22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

 

Ur. l. RS, št. 66 / 24.11.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 58 / 20.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 56 / 13.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 44 / 11.8.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa oziroma do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 35 / 7.7.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Center RS za poklicno izobraževanje

do porabe sredstev oz. do

30.6.2019

 

Ur. l. RS, št. 31 / 23.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

do porabe sredstev oz do 3.10.2022

    

 

Ur. l. RS, št. 20 / 21.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 18 / 14.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 15 / 31.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Ur. l. RS, št. 14 / 24.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

18.9.2017,

16.10.2017

oz. do porabe sredstev