+386 (0)2 82 17 860
info@alppeca.si

Info

Prijava na nove informacije A.L.P. Peca

RAZPISI

Ur. l. RS, št. 25 / 19.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019–2021«

Ministrstvo za kulturo

24.5.2019

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije s pričetkom v študijskem letu 2019/20 (razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2019)

Ministrstvo za kulturo

20.5.2019

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/20 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2019)

Ministrstvo za kulturo

20.5.2019

Javni razpis za izbor javnega kulturnega programa informacijske dejavnosti na področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, ki ga bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo

20.5.2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne a sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2020–2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

28.6.2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne a sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

14.6.2019

 

Ur. l. RS, št. 24 / 12.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6.5.2019

Javni razpis za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6.5.2019

Javni razpis za 4. ukrep uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6.5.2019

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« in »Nakup interaktivnih zaslonov v okviru dejavnosti nakupa IKT opreme« v okviru programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

(ARNES)

25.4.2019

Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oziroma 31.3.2023

 

Ur. l. RS, št. 22 / 5.4.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2019/20

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

25.4.2019

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

30.4.2019

Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračuna RS na velikih govedorejskih, prašičerejskih in perutninskih obratih (farmah) in reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na velikih govedorejskih in prašičerejskih obratih na območju RS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Do objave o preklicu razpisa

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje

8.5.2019

Javni razpis P7-2 2019 – Mikrokrediti

Javni sklad RS za podjetništvo

(Slovenski podjetniški sklad)

Do porabe sredstev, oziroma do 4.7.2019

Javni razpis za izbor izvajalcev projektov “Mladi za mlade 2017-2021” – 5. razpisni rok

Javni zavod za šport RS Planica

8.5.2019

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2019

Mestna občina Slovenj Gradec

6.5.2019

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2019

Mestna občina Slovenj Gradec

6.5.2019

Sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna v letu 2019

Občina Ravne na Koroškem

30.4.2019

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019

Občina Ravne na Koroškem

30.4.2019

Zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019

Občina Ravne na Koroškem

30.4.2019

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2019

Občina Ravne na Koroškem

30.4.2019

Javni razpis za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019

Občina Ravne na Koroškem

30.4.2019

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019, v okvirni višini 54.000 €

Občina Ravne na Koroškem

6.5.2019

Javni poziv za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019, v okvirni višini 17.000 €

Občina Ravne na Koroškem

Do porabe sredstev, oziroma do 31.10.2019

Javni poziv za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Javni sklad RS za podjetništvo

Do porabe sredstev, oz. do 31.3.2023

 

Ur. l. RS, št. 19 / 29.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2019

Občina Ravne na Koroškem

23.4.2019

Javni razpis za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2019

Občina Prevalje

6.5.2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)

Ministrstvo za infrastrukturo

do objave o zaprtju oz. do 25.9.2019

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

26.5.2019

 

Ur. l. RS, št. 17 / 22.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju oz. do 31.7.2019

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

30.4.2019

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju oz. do 31.7.2019

Javni poziv 61SUB-LSKI19 Nepovratne finančne spodbude občinam za  naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaprtju

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Stanovanjski sklad RS

do objave o zaprtju

Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

do objave o zaprtju

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih objektov in sofinanciranje opremljanja olimpijskih športnih centrov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

30.4.2019

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

24.4.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 16 / 15.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2019

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

30.4.2019

Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni sklad RS za podjetništvo

do porabe sredstev oz do 15.10.2019

 

Ur. l. RS, št. 13 / 1.3.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

25.4.2019

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

8.5.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 11 / 22.2.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Razpis za oddajo prijav za aktivnost unije za »Evropsko prestolnico kulture« za leto 2025 v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za kulturo

31.12.2019

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska nacionalna fundacija za raziskave

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

1.10.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 7 / 1.2.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29.5.2019

5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29.5.2019

 

Ur. l. RS, št. 5 / 25.1.2019

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2020 in 2021

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

25.4.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 84 / 28.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014 2020 za leto 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

23.4.2019

10. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24.4.2019

Javni razpis P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni sklad RS za podjetništvo

1. 2. 2019,

1. 3. 2019,

 1. 4. 2019,

 1. 5. 2019,

 1. 6. 2019,

 1. 7. 2019,

1. 9. 2019,

1. 10. 2019

Javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019

Javni sklad RS za podjetništvo

17.1.2019;

nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju;

4. 7. in 11. 7., 22. 8. in 29. 8. 2019;

nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

Do porabe sredstev oziroma do 30.9.2019

Javni poziv 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

EKO sklad

Do porabe sredstev oziroma do objave o zaključku

 

 

Ur. l. RS, št. 82 / 21.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za program Fulbright za leto 2020 (272. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

Do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2021

Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Tri mesece po objavi razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 81 / 14.12.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

Do porabe sredstev oz. do 31.5.2019

 

Ur. l. RS, št. 76 / 30.11.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

do porabe sredstev oz. do 30.11.2019

 

 

Ur. l. RS, št. 72 / 16.11.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019?2022

SPIRIT

7. 1. 2019,

15. 5. 2019,

5. 9. 2019,

6. 1. 2020,

15. 5. 2020,

4. 9. 2020,

5. 1. 2021,

14. 5. 2021,

3. 9. 2021,

5. 1 .2022

in 16. 5. 2022

 

 

Ur. l. RS, št. 59 / 7.9.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019?2022 ?E?POSLOVANJE 2019?2022?

SPIRIT

5. 11. 2018,

1. 10. 2019,

1. 10. 2020 in

1. 10. 2021

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa ? B/BL 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

8.10.2018,

19.11.2018

oz do objave o zaprtju

 Ur. l. RS, št. 55 / 13.8.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 52 / 27.7.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Drugi javni razpis za ukrep ?Inovacije v akvakulturi?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Drugi javni razpis za ukrep ?Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom ? A 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

27.8.2018;

15.10.2018;

26.11.2018

Javni razpis za pred financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev ? PF1/PF2 2018

Slovenski regionalno razvojni sklad

3.9.2018;

1.10.2018;

5.11.2018;

3.12.2018

 

 

Ur. l. RS, št. 41 / 15.6.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Prvi javni razpis za Ukrep ?Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

 

Ur. l. RS, št. 39 / 8.6.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 31 / 4.5.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Četrti javni razpis za ukrep ?Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Četrti javni razpis za ukrep ?Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Četrti javni razpis za ukrep ?Produktivne naložbe v klasično akvakulturo?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

Ur. l. RS, št. 29 / 26.4.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji ? BP2

Slovenski regionalno razvojni sklad

31.5.2018;

13.7.2018;

31.8.2018;

28.9.2018;

31.10.2018

 

Ur. l. RS, št. 21 / 30.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

2. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju razpisa

 

Ur. l. RS, št. 19 / 23.3.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2018

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 9 / 16.2.2018

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (oznaka JOB_2018)

Ministrstvo za infrastrukturo

12.3.2018;

16.4.2018;

14.5.2018;

17.9.2018;

12.11.2018;

 oz. do porabe sredstev

Javni razpis P1 plus 2018 ? Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad)

15.10.2018 oz. do porabe sredstev

 

  

Ur. l. RS, št. 68 / 1.12.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju ? Po kreativni poti do znanja 2017?2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

05. 01. 2018 za prvo odpiranje;

23. 11. 2018 za drugo odpiranje;

22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

 

Ur. l. RS, št. 66 / 24.11.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 58 / 20.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do porabe sredstev oz. do objave o zaključku razpisa

 

Ur. l. RS, št. 56 / 13.10.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Slovenski okoljski javni sklad

(EKO sklad)

do objave o zaključku razpisa

 

 

Ur. l. RS, št. 44 / 11.8.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

EKO sklad

do objave o zaključku razpisa oziroma do porabe sredstev

 

 

Ur. l. RS, št. 35 / 7.7.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

Center RS za poklicno izobraževanje

do porabe sredstev oz. do

30.6.2019

 

Ur. l. RS, št. 31 / 23.6.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski

in preživninski sklad RS

do porabe sredstev oz do 3.10.2022

    

 

Ur. l. RS, št. 20 / 21.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 18 / 14.4.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

EKO sklad

do objave o zaključku

 

Ur. l. RS, št. 15 / 31.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za Ukrep IV: Finančna pomoč za nadomestilo škode na kmetijskem gospodarstvu zaradi vraničnega prisada v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

do objave o zaprtju

Ur. l. RS, št. 14 / 24.3.2017

JAVNI RAZPIS / OBJAVLJEN V

KDO RAZPISUJE

ROK PRIJAVE

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

Ministrstvo za infrastrukturo

18.9.2017,

16.10.2017

oz. do porabe sredstev